Algemene voorwaarden van: Meku Laktechniek B.V., Emopad 27, 5663 PA te Geldrop.

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De spuiterij: Meku Laktechniek B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden; De opdrachtgever: de wederpartij van spuiterij Meku Laktechniek B.V., handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf; De overeenkomst: de overeenkomst tussen de spuiterij en de opdrachtgever; De opdracht: de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden.

Artikel 2: Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de spuiterij en de opdrachtgever en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de spuiterij, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van toepassing. De spuiterij en de opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk door de spuiterij aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door de spuiterij gemaakte offertes zijn vrijblijvend en in principe geldig gedurende dertig dagen na het uitbrengen daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De spuiterij is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd of door de spuiterij binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, enz. Van de juistheid daarvan mag de spuiterij uitgaan.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is de spuiterij uitdrukkelijk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig tot stand, tenzij de spuiterij anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht de spuiterij niet tot het uitvoeren van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor extra uit te voeren werkzaamheden.
 8. De spuiterij heeft het recht, indien de opdracht niet aan haar wordt gegeven, alle kosten, welke zij heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De spuiterij zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment in Nederland bekende stand der wetenschap/techniek.
 2. Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de spuiterij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de spuiterij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de spuiterij worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de spuiterij zijn verstrekt, heeft de spuiterij het richt de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De spuiterij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de spuiterij is uit gegaan van door de opdrachtgeven verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de spuiterij kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de spuiterij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De opdrachtgever vrijwaart de spuiterij voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Levering en levertijd

 1. Levering geschiedt af fabriek van de spuiterij, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de spuiterij deze volgens de overeenkomst ter beschikking stelt of bij de opdrachtgever aflevert of doet afleveren.
 3. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de spuiterij gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is de spuiterij gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 5. Indien de spuiterij gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de opdrachtgever deze aan de spuiterij ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien de spuiterij een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de spuiterij schriftelijk in gebreke te stellen.
 7. De spuiterij is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij de overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De spuiterij is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de spuiterij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6: Monsters

 1. Is aan de opdrachtgever een monster (kleurstaal) getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen en de kleurstaal overeenkomst met bestaande kleurnummer systemen.

Artikel 7: Reclames

 1. De opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van het werk c.q. de zaken deze grondig te inspecteren. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen drie dagen na de dag van levering de spuiterij schriftelijk (minimaal per

e-mail) wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het werk c.q. de zaken zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen twaalf maanden na levering te worden gemeld.

 1. Indien ingevolgde het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft desondanks de opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de factuur.
 2. De spuiterij dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
 3. De spuiterij dient in staat te worden gesteld om gebreken in de eigen spuiterij op te kunnen lossen.

Artikel 8: Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien de spuiterij met de opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen, is de spuiterij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs zoals onder 8.2 van de algemene voorwaarden vernoemd.
 2. De spuiterij mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen en/of sociale lasten, grondstoffen (bijvoorbeeld lakken) en halffabrikaten (bijvoorbeeld vamil pakket).
 3. De door de spuiterij gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering hiervan het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de opdracht daardoor worden beïnvloed. De spuiterij zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de spuiterij de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal de spuiterij daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal de spuiterij geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 10: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door de spuiterij aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Gedeelten van de maand worden in deze als volle maand aangerekend.
 3. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, de opdrachtgever failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt, wettelijke schuldsanering aanvraagt, beslag op zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, de opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd en/of de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 4. De spuiterij heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De spuiterij kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De spuiterij kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Als er herstel van het werk c.q. de zaken bij de spuiterij plaatsvindt, dient de opdrachtgever de zaken binnen redelijke termijn en op zijn kosten bij de spuiterij aan te leveren om de schade zo veel mogelijk te beperken.
 6. De spuiterij heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 1% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
 7. De spuiterij heeft het recht zaken van de opdrachtgever onder zich te houden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ook indien het betalingsverplichtingen betreffen van eerdere door de spuiterij verrichte werkzaamheden aan hetzelfde werk c.q. dezelfde zaak of indien er andere vorderingen zijn, die voortvloeien uit de contractuele relatie met de opdrachtgever. De spuiterij kan het werk c.q. de zaken onder zich houden als het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter. De spuiterij kan het werk c.q. de zaken niet onder zich houden indien de opdrachtgever naar het uitsluitende oordeel van de spuiterij voldoende zekerheid heeft gesteld.
 8. De opdrachtgever is niet bevoegd de betaling van het door hem verschuldigde op te schorten op grond dat de spuiterij enige verplichting uit hoofde van welke overeenkomst dan ook jegens hem niet is nagekomen.
 9. De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van de spuiterij en ten genoegen van de spuiterij zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
 10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan het factuurbedrag te compenseren met een of meer vorderingen die hij op de spuiterij mocht hebben.

Artikel 11: Garantie

 1. De spuiterij garandeert dat de door haar verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd.
 2. De onder 11.1 van de algemene voorwaarden genoemde garantie geldt niet indien het te leveren werk c.q. de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland.
 3. De onder 11.1 van de algemene voorwaarden genoemde garantie geldt gedurende een periode zoals schriftelijk in de overeenkomst is overeengekomen.
 4. Indien het geleverde werk c.q. geleverde zaken niet voldoen aan de opdracht zal de spuiterij, binnen redelijke termijn, zorgdragen voor herstel in de eigen spuiterij, ervan uitgaande dat door de opdrachtgever tijdig is gereclameerd.
 5. Als herstel van het werk c.q. de zaken moet plaatsvinden door een derde in plaats van in de spuiterij dan dient dit schriftelijk te worden overeengekomen met de spuiterij en kunnen de kosten hiervan niet hoger zijn als de directe uurloonskosten en de directe kosten van materialen zoals de spuiterij die normaliter heeft. Sowieso kunnen de kosten niet hoger zijn dan het totaal van het factuurbedrag, exclusief omzetbelasting, van het door de spuiterij in rekening gebrachte werk c.q. de desbetreffende zaken.
 6. De spuiterij is gerechtigd extra werkzaamheden in rekening te brengen als de opdrachtgever het werk c.q. de zaken pas na enige tijd ter beschikking kan stellen waardoor het probleem zich heeft verergerd.
 7. De opdrachtgever is niet gerechtigd eventuele werkzaamheden ingevolgde van garantie, zelf uit te voeren of te laten uitvoeren door derden. Door het zelf uitvoeren dan wel werkzaamheden te laten uitvoeren vervalt iedere garantie ten opzichte van de spuiterij. De door de opdrachtgever dan gemaakte kosten kunnen niet worden verrekend met eventuele openstaande vorderingen van de spuiterij.
 8. Indien de door de spuiterij verstrekte garantie betrekking heeft op een zaak of product dat is geproduceerd (bijvoorbeeld lakken) door een derde is de garantie beperkt tot die die door de producent van de zaak er voor, wordt verstrekt.
 9. De in dit artikel genoemde garantie geldt niet in het geval van:
 10. Gebreken ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de opdrachtgever of een derde die namens de opdrachtgever optreedt.
 11. Gebreken ontstaan door blootstelling van de zaken aan extreme omstandigheden.
 12. Bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen.
 13. Gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van producten en/of zaken die door de opdrachtgever aan de spuiterij ter beschikking zijn gesteld.
 14. Gebreken aan het werk c.q. de zaken die na levering door de spuiterij niet in de onderneming van de spuiterij een nadere behandeling hebben ondergedaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vak gebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door de spuiterij schriftelijk aan de opdrachtgever uiterlijk bij levering van het werk c.q. de zaken kenbaar is gemaakt.
 15. Gebreken ten aanzien van waarvan de spuiterij bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat hij zich niet kan verenigen met de aan haar door de opdrachtgever voorgeschreven keus van materialen en/of werkmethoden.
 16. De aanspraak op garantie, zoals in dit artikel, vervalt indien:
 17. De opdrachtgever het werk c.q. de zaken niet binnen de door de spuiterij vastgestelde termijn ter beoordeling/controle aanbiedt, aan welke beoordeling/controle voor de opdrachtgever geen kosten zijn verbonden.
 18. De opdrachtgever bij zichtbare gebreken of bij niet uiterlijk zichtbare gebreken zijn reclames niet binnen de afgesproken termijn schriftelijk indient.
 19. De opdrachtgever de spuiterij niet in de gelegenheid stelt om het gebrek in de eigen spuiterij binnen redelijke termijn te verhelpen.
 20. Werkzaamheden die verband houden met de door de spuiterij verrichte werkzaamheden, zonder schriftelijke toestemming van de spuiterij, door anderen dan deze aan het werk c.q. de zaken zijn verricht, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de opdrachtgever kan worden aangetoond.

Artikel 12: Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de spuiterij. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 250,00.
 2. Indien de spuiterij hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

 1. De spuiterij is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, met als consequentie een langere levertijd, of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst de spuiterij ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting.
 5. De opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard c.q. faillissement is aangevraagd dan wel zelf surseance van betaling, faillissement of wettelijke schuldsanering aanvraagt of besluit tot of overgaat tot (al of niet gedeeltelijke) verkoopstillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van de opdrachtgever beslag wordt gelegd op zijn goederen.
 6. Voorts is de spuiterij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zicht omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de spuiterij op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de spuiterij de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 8. De spuiterij behoudt steeds het recht schadevergoeding, kosten en rente te vorderen.
 9. Als de opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van de spuiterij en de spuiterij hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. De spuiterij heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakt kosten.

Artikel 14: Verzekering ter beschikking gestelde zaken

 1. De opdrachtgever verplicht zich de bij de spuiterij aangeleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal.
 2. Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 14.1 genoemde verplichting, heeft de spuiterij het recht de werkzaamheden op te schorten.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de spuiterij in verband met eventuele tekortkomingen in de door haar geleverde zaken is beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 2. Indien de spuiterij aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro).
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 4. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 5. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de spuiterij van de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan de spuiterij toegerekend kan worden.
 6. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. De spuiterij is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de spuiterij of haar leidinggevende ondergeschikten.
 9. De opdrachtgever vrijwaart de spuiterij voor alle aanspraken voor derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door de spuiterij geleverde producten en/of materialen.

Artikel 16: Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van het werk c.q. de zaken, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop het werk c.q. de zaken aan de opdrachtgever feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17: Overmacht

 1. De spuiterij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de spuiterij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de spuiterij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Oorlog, oorlogsgevaar, vijandelijkheden, mobilisatie, oproer, brand, explosie, storm, vorst, overstroming, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, ziekte van personeel, uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, transportmoeilijkheden, andere wettelijke belemmeringen in binnen- of buitenland, storing in de energievoorziening, niet tijdige of niet behoorlijke levering door leveranciers, werkstakingen in het bedrijf van de spuiterij en weersomstandigheden worden daaronder ook begrepen.
 3. De spuiterij heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de spuiterij haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. De spuiterij kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel de spuiterij ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de spuiterij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18: Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart de spuiterij voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de opdrachtgever aan de spuiterij informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Het is de spuiterij niet toegestaan veranderingen in het werk c.q. de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de spuiterij tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de spuiterij, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Alle door de spuiterij eventueel verstrekte stukken, zoals offertes, open calculatie in offertes, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de spuiterij worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. De spuiterij behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Een “open” calculatie die in de offerte van de spuiterij is opgenomen moet altijd worden beschouwd als vertrouwelijke informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke toespraak, de spuiterij gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de spuiterij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de spuiterij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21: Niet-overname personeel

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met de spuiterij, medewerkers van de spuiterij of van ondernemingen waarop de spuiterij ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 2. Bij overtreding van het in het hierboven omschreven verbod, verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 500,- voor elke overtreding en van € 500,- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht op volledig schadevergoeding.

Artikel 22: Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van de spuiterij is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de spuiterij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling over te beslechten.

Artikel 23: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen de spuiterij en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.